ზარალის შეფასება

ზარალის შეფასება

ზარალის შეფასება არის ფიზიკური პირის ან ორგანიზაციის მიერ კონკრეტული მოვლენის ან გარემოების შედეგად მიყენებული ზიანის ან ზარალის ფულადი ღირებულების განსაზღვრის პროცესი.

ზარალის შეფასება ხშირად საჭიროა სადაზღვევო მოთხოვნებში, სამართლებრივ დავებში და სხვა სიტუაციებში, როდესაც მხარეები ითხოვენ ანაზღაურებას მიყენებული ზიანისთვის.

ზარალის შეფასება, როგორც წესი, მოიცავს იმ ფაქტორების დეტალურ ანალიზს, რამაც ხელი შეუწყო ზარალს და მათ გავლენას დაზარალებულ მხარეზე.

მაგალითად, პირადი ზიანის სარჩელის შემთხვევაში, ზარალის შეფასება შეიძლება მოიცავდეს სამედიცინო ხარჯების, დაკარგული შემოსავლის თუ სხვა ფაქტორების შეფასებას.

ქონებრივი დაზიანების შემთხვევაში, ზარალის შეფასება შეიძლება მოიცავდეს შეკეთების ან გამოცვლის ხარჯების, დაკარგული შემოსავლის ან იჯარის შემოსავლის შეფასებას და ზიანის შედეგად წარმოქმნილი სხვა დანაკარგების ღირებულებას.

ზარალის შეფასება
gvc.ge