სტარტაპების შეფასება

სტარტაპების შეფასება

სტარტაპ ბიზნესი, ფართო გაგებით, არის ახალი ბიზნეს წამოწყება, რომელიც ხორციელდება  მეწარმეების მიერ. ეს საწარმოები, როგორც წესი, კონცენტრირდება ინოვაციური იდეების ან ტექნოლოგიების შემუშავებაზე და ბაზარზე ახალი პროდუქტების ან სერვისების შეთავაზებაზე.

სტარტაპის შეფასება გარკვეულ გამოწვევას წარმოადგენს, რაც მოითხოვს პოტენციური ინვესტორის პერსპექტივის უნიკალურ ანალიზს.

ისტორიული მონაცემების ნაკლებობის ან შეზღუდვისა და პროგნოზების გაურკვევლობის გამო, გადამწყვეტი ხდება ხარისხობრივი ფაქტორები.

ამიტომ, შეფასების პროცესში გათვალისწინებული უნდა იყოს ისეთი ასპექტები, როგორიც არის მენეჯმენტის გამოცდილება, საწყისი კლიენტები და შემოსავალი, განსაზღვრული სამიზნე აუდიტორია და მინიმალური სიცოცხლისუნარიანი პროდუქტი (MVP).

სტარტაპ ბიზნესის შეფასება აუცილებელია ინვესტორების მოსაზიდად, სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მისაღებად და საწარმოს პოტენციური წარმატების შესაფასებლად.

დამფუძნებლებისთვის, რომლებიც ეძებენ დაფინანსებას, ინვესტორებს, რომლებიც ეძებენ პერსპექტიულ შესაძლებლობებს და ანალიტიკოსებს, რომლებიც დაკვირვებას ახორციელებენ კომპლექსურ ბიზნეს-ეკოსისტემაზე, კომპეტენტური შეფასებას ძალზედ მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება.

რას თავაზობთ?

ჩვენი კომპეტენციები მოიცავს სტარტაპების შეფასებას ყველა ზემოაღნიშნული ფაქტორის გათვალისწინებით, მსოფლიოში აპრობირებული მეთოდების გამოყენებით:

  • ბერკუსის მეთოდი;
  • დუბლირების დანახარჯის მეთოდი;
  • ქულების მეთოდი;
  • ვენჩურული კაპიტალის მეთოდი;
  • საბაზრო მულტიპლიკატორის მეთოდი;
  • რისკის ფაქტორების შეჯამების მეთოდი;
  • დისკონტირებული ფულადი ნაკადების მეთოდი;
  • საბალანსო ღირებულების მეთოდი.
სტარტაპების შეფასება
gvc.ge