აგრო-სამრეწველო ობიექტების, შეფასება

აგრო-სამრეწველო ობიექტების შეფასება

აგრო-სამრეწველო ქონების შეფასება არის უძრავი ქონების სამართლიანი საბაზრო ღირებულების განსაზღვრის პროცესი, რომელიც ძირითადად გამოიყენება სასოფლო-სამეურნეო ან სამრეწველო მიზნებისთვის. ამ ტიპის შეფასება ითვალისწინებს სხვადასხვა ფაქტორებს, როგორიცაა მიწის ზომა, მდებარეობა, ზონირება, ნიადაგის ხარისხი, ინფრასტრუქტურა, გაუმჯობესება და შემოსავლის პოტენციალი და სხვა. 

აგრო-სამრეწველო ქონების შეფასება, როგორც წესი, მოიცავს ქონების ყოვლისმომცველ ანალიზს, რომელიც შეიძლება მოიცავდეს ადგილზე ინსპექტირებას, შესადარებელ ქონებაზე კვლევას, მონაცემთა შეგროვებას და ანალიზს. შეფასების ანგარიშში მოცემულია ქონების საბაზრო ღირებულების შეფასება, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვადასხვა მიზნებისთვის, როგორებიცაა ფინანსური ანგარიშგება, დაბეგვრა, დაზღვევა და უძრავი ქონების ტრანზაქციები.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

აგრო-სამრეწველო ობიექტების, შეფასება
gvc.ge