უძრავი ქონების შეფასება

უძრავი ქონება არის მიწის ნაკვეთი - მასში არსებული წიაღისეულით, მასზე აღმოცენებული მცენარეებითა და შენობებით, რომლებიც მყარად დგას მიწაზე. უძრავი ქონების შეფასება, მოძრავი ქონებისაგან განსხვავებით გულისხმობს არა თავა...

გაიგე მეტი

მოძრავი ქონების შეფასება

რისთვის არის საჭირო მოძრავი ქონების შეფასება? მოძრავი ქონების შეფასება გვჭირდება მაშინ, როდესაც სამოქლაქო უფლებების ობიექტი (ქონება, ქონებრივი უფლებები და სხვა) სამეურნეო მიმოქცევაში ერთვება და მასზე ხორციელდება სამეურნე...

გაიგე მეტი

ბიზნესის შეფასება

ბიზნესის შეფასება გულისხმობს ბიზნესის, როგორ მოგების მომტანი ქონებრივი კომპლექსის ღირებულების დადგენას. ბიზნესის ღირებულების დადგენისას გამოითვლება კომპანიის ყველა აქტივების ღირებულება: მანქანა-დანადგარების, უძრავი...

გაიგე მეტი

აგრო-სამრეწველო ობიექტების შეფასება

აგრო-სამრეწველო ქონების შეფასება არის უძრავი ქონების სამართლიანი საბაზრო ღირებულების განსაზღვრის პროცესი, რომელიც ძირითადად გამოიყენება სასოფლო-სამეურნეო ან სამრეწველო მიზნებისთვის. ამ ტიპის შეფასება ითვალისწინებს სხვადა...

გაიგე მეტი

არამატერიალური აქტივების შეფასება

არამატერიალური აქტივების შეფასება არის სამართლიანი საბაზრო ღირებულების განსაზღვრა ისეთი აქტივებისთვის, რომლებსაც ფიზიკურად არ არსებობენ, მაგრამ აქვთ ეკონომიკური ღირებულება. არამატერიალური აქტივება პატენტები, სავაჭრო ნიშნ...

გაიგე მეტი

ზარალის შეფასება

ზარალის შეფასება არის ფიზიკური პირის ან ორგანიზაციის მიერ კონკრეტული მოვლენის ან გარემოების შედეგად მიყენებული ზიანის ან ზარალის ფულადი ღირებულების განსაზღვრის პროცესი. ზარალის შეფასება ხშირად საჭიროა სადაზღვევო მოთ...

გაიგე მეტი

ინვენტარიზაცია

ინვენტარიზაცია გულისხმობს კომპანიის საქონლის ან პროდუქტების ინვენტარის ფიზიკურ დათვლას, შემოწმებას და დოკუმენტაციას. ინვენტარი არის ყველა პროდუქტის ან საქონლის ყოვლისმომცველი სია, რომელიც კომპანიას აქვს მარაგში ან განკარ...

გაიგე მეტი

ექსპერტიზა

ექსპერტიზა მოიცავს კონკრეტული მონაცემების, დოკუმენტების ან ინფორმაციის განხილვას და ანალიზს, რათა შეფასდეს მისი სიზუსტე, სისრულე და შესაბამისობა მოქმედ წესებთან ან რეგულაციებთან. ექსპერტიზის სერვისი ხშირად გამოიყენება სხ...

გაიგე მეტი
gvc.ge